betalingsonmacht

In dit stuk ga ik uit van de situatie waarin een BV (of NV) niet aan haar betalingsverplichtingen jegens de Belastingdienst kan voldoen. De betalingsonmacht-figuur slaat namelijk niet op “persoonlijke” belastingschulden, dus ook niet op die van eenmanszaken en vennootschappen onder firma (v.o.f.’s).

De BV moet tijdig aangifte doen en tijdig zijn verschuldigde belasting betalen. Niets nieuws, maar wat nu als de BV niet kan betalen?
Artikel 36 van de Invorderingswet bepaalt dat indien hij niet tijdig (en geldig!) melding maakt van het feit dat er sprake is van betalingsonmacht, de bestuurder zelf (dus in privé) hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor bepaalde belastingschulden. De Belastingdienst kan dan dus de hele belastingschuld bij de bestuurder/directeur in privé ophalen.

Wanneer betalingsonmacht melden?

Direct nadat is gebleken dat de BV niet tot betaling van de verschuldigde belasting in staat is dient de melding te worden gedaan, zo stelt artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet.
Van betalingsonmacht is niet alleen sprake in geval van de situatie dat betaling blijvend onmogelijk is.
Ook wanneer de BV tijdelijk niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen maar wel verwacht hier uiteindelijk alsnog aan te kunnen voldoen, kan van betalingsonmacht sprake zijn.
Er kan zelfs sprake zijn van betalingsonmacht als de BV wel in staat is de Belastingschuld op zich te betalen, maar ervoor kiest om met het beschikbare geld andere schulden (eerst) te voldoen.
In al deze gevallen moet u betalingsonmacht melden.

Termijn voor melden van betalingsonmacht
Uiterlijk twee weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn afgedragen of te zijn voldaan moet betalingsonmacht worden gemeld.
In geval van naheffingsaanslagen dient betalingsonmacht te worden gemeld binnen twee weken na de vervaldag van die aanslag. Het moet dan gaan om een naheffingsaanslag die is opgelegd omdat het te betalen belastingbedrag hoger is dan hetgeen op grond van de aangifte is of had moeten worden betaald.

Moet u telkens opnieuw betalingsonmacht melden?

Een rechtsgeldige melding geldt ook ten aanzien van later ontstane belastingschulden. Als de toestand van de betalingsonmacht betalings_onmachtblijft dan hoeft betalingsonmacht niet opnieuw te worden gemeld, maar indien de (naheffings-)aanslagen waarvoor betalingsonmacht is gemeld zijn betaald, eindigt de betalingsonmacht situatie. Soms vindt de Belastingdienst al eerder dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht. Dan herleeft de meldingsplicht. De belastingdienst dient de melder dit tijdig en schriftelijk te laten weten.
Als de BV tussentijds een (deel-)betaling doet dan wordt dat gezien als een signaal dat er geen sprake meer is van betalingsonmacht. Er moet dan opnieuw betalingsonmacht worden gemeld.

Wat gebeurt er als u betalingsonmacht niet tijdig, niet juist of helemaal niet meldt?

De belastingdienst beoordeelt een ontvangen melding op juistheid en bevestigt vervolgens de geldigheid van de melding. Als geen bevestiging wordt gegeven is dus niet geldig gemeld, en treedt het volgende in werking.
De bestuurder van de BV kan hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden voor de niet betaalde belastingen. Dit betekent dat de Belastingdienst de onbetaalde belasting bij de bestuurder in privé kan incasseren.
Hoofdelijk betekent ook nog eens dat de Belastingdienst kan kiezen of ze het bij de bestuurder of bij de BV incasseert. De bestuurder moet na betaling maar zien of hij het geld vervolgens van de BV kan terugkrijgen. Niet zelden leidt deze situatie ertoe dat de bestuurder zijn huis moet verkopen, of zelfs privé failliet gaat als gevolg van de incassomaatregelen tegen hem/haar.
Als er meerdere bestuurders zijn, dan is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk. Het argument dat belasting betalen niet in uw portefeuille zit of zat, en u daarom geen weet had van de betalingsproblemen en betalingsonmacht gaat u niet redden. Alle bestuurders zijn gelijkelijk aansprakelijk.

Let op: de (geldige) melding betekent niet dat vanaf dat moment geen aangifte meer gedaan hoeft te worden. Die verplichting loopt gewoon door.