Prepack in het (klein) MKB; kansloze missie?

 

prepack
Houdt u de vlieger in de lucht?

Hier zette ik uiteen wat een prepack is. De prepack is een onderdeel van het voorstel van de “Wet Continuïteit Ondernemingen”, waarvan de wetsvoorstel teksten hier te vinden zijn.

Doel van de prepack

In de MvT bij het wetsvoorstel staat te lezen:
“Beoogd wordt het waardeverlies dat veelal optreedt doordat de onderneming na de faillietverklaring te maken krijgt met negatieve publiciteit en daardoor in een ongecontroleerd proces terecht komt, zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt bewerkstelligd dat ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers in het faillissement een zo hoog mogelijke opbrengst kan worden gerealiseerd. Daarnaast leidt de doorstart ertoe dat de in de onderneming aanwezige werkgelegenheid ten behoeve van het daarin werkzame personeel zoveel mogelijk behouden blijft”.

Waarom prepack?

In wezen komt een prepack neer op een vooraf ingepakt pakketje activa (of beter: het levensvatbare deel van de onderneming) dat door de insolvente vennootschap aan een andere entiteit verkocht kan worden. In het wetsvoorstel dat nu voorligt past de pre-pack, samen met stille bewindvoering, in een systeem waar de stille bewindvoerder (de “beoogd curator”) de onderhandelingen met de potentiële koper(s) voert of begeleidt. Door deze onderhandelingen in stilte te voeren en de prepack dus in stilte voor te bereiden zou de beste prijs verkregen kunnen worden, omdat de reputatie van de onderneming in kwestie niet door de negatieve publiciteit van een faillissement besmet is, waardoor onder leveranciers, personeel en klanten onrust zou ontstaan. Deze hoogste prijs komt in de failliete boedel en is in het belang van de schuldeisers van de oude vennootschap.
Ik betoogde al dat ik denk dat vooral de bank en wellicht de Belastingdienst er in de praktijk met de prijzen vandoor zullen gaan. De overige (concurrente) schuldeisers zullen nog wat tegemoet kunnen zien indien er na de bank en de Fiscus nog wat overblijft.
Toegegeven zij direct dat die verdeling niet anders zou zijn geweest zonder pre-pack. Hoe meer opbrengst in de boedel, deste meer kans op uitkering voor concurrente schuldeisers.
Het tweede doel, zoals dat blijkt uit de Toelichting is maatschappelijk belang, zoals werkgelegenheid. De insolvente onderneming opteert bij de rechtbank om toegelaten te worden tot de regeling, en de rechtbank toets summierlijk of het maatschappelijk belang bij toewijzing is gebaat. In zijn algemeenheid kan men stellen dat de prepack een optie is voor ondernemingen waar waarde-behoud en maatschappelijk belang hun “redding” rechtvaardigt. Dat laatste roept de vraag op wanneer van een maatschappelijk belang sprake is. Moet er op zijn minst een (aanzienlijk) personeelsbestand zijn, dat behouden kan blijven?

Prepack voor (klein) MKB

Wat betekent dat dan voor MKB ondernemingen met bijvoorbeeld 10 werknemers en een DGA?
Ik denk dat er in deze categorie ondernemingen weinig prepacks zullen gaan plaatsvinden.

Waardebehoud vs kosten

Het waardebehoud zal wellicht gerealiseerd kunnen worden, maar is relatief klein. De vraag is of dit ooit zal opwegen tegen de kosten die de insolvente entiteit moet maken om dit voorstel te realiseren. Du beoogd curator zal over het algemeen tegen zijn gebruikelijke uurtarief als advocaat zijn diensten aanbieden, maar deze categorie ondernemingen die het toch al financieel zwaar hebben, zijn simpelweg niet in staat om de stille bewindvoerder te betalen. Daar komt bij dat blijkens de MvT de beoogd curator uitdrukkelijk niet de adviseur van de onderneming is, maar een onafhankelijk rol inneemt. Zijn beloning is er echter wel een van een adviseur, en voor de MKB-er nog een dure ook!
Uit ervaring weet ik dat de ondernemer zelf veelal niet veel kaas gegeten heeft van de materie waarin hij verzeild raakt. Hij zal dan ook nog een andere adviseur nodig hebben die wel zijn belang dient. Gevolg: dubbele kosten die hij er nou net niet bij kan hebben.

Maatschappelijk belang?

Ook zal het absoluut maatschappelijk belang veelal ontbreken. Elke behouden baan is er één, maar objectief gezien is er voor deze kleine ondernemingen natuurlijk geen sprake van een maatschappelijk belang dat hun redding rechtvaardigt wanneer dat wordt afgezet tegen de maatschappelijke kosten die onder andere bestaan uit de belasting van het rechterlijk apparaat dat eveneens voor de zaak moet worden ingezet.

prepack

Conclusie

Op grond hiervan meen ik dat de ondernemer in het MKB, en dan vooral het kleiner MKB, de prepack onder deze condities aan zijn of haar deur voorbij zal laten gaan.
Helaas biedt het wetsvoorstel in zijn huidige vorm nog steeds geen oplossing voor het grootschalig omvallen van MKB-ondernemingen, hoewel deze beweging economisch gezien zeer onwenselijk is.